Dokument o zpracování osobních údajů

1. Úvodní ustanovení

Tento dokument o zpracování osobních údajů („Dokument“) je vydán ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), a to společností Patos Art s.r.o., se sídlem Vršovců 2120/1a, 70900 Ostrava, IČO: 10869557 (dále jen „Správce“).

2. Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Správce sbírá a zpracovává osobní údaje následujících kategorií subjektů údajů (dále jen „Zákazníci“):

Jméno a příjmení
E-mailová adresa
Telefonní číslo
Údaje jsou zpracovávány za účelem:

Reakce na poptávky zákazníků prostřednictvím webového formuláře.
Analýzy návštěvnosti webu pomocí služeb Google Analytics a Facebook pixel pro účely marketingové optimalizace.
3. Právní základ zpracování

Zpracování osobních údajů je prováděno na základě souhlasu subjektů údajů, který je poskytnut vyplněním a odesláním poptávkového formuláře na webových stránkách Správce a aktivací příslušného pole pro souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely.

4. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být sdíleny se třetími stranami pouze v rozsahu nezbytně nutném pro plnění výše uvedených účelů zpracování a pouze za podmínek stanovených právními předpisy, zejména GDPR.

5. Doba uchovávání údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelů, pro které byly údaje shromážděny, nebo po dobu, na kterou byl udělen souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud není dříve tento souhlas odvolán.

6. Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají právo:
Požádat o přístup k jejich osobním údajům, které Správce zpracovává.
Požadovat opravu nebo vymazání svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo již nejsou pro účely zpracování nezbytné.
Vznést námitku proti zpracování svých údajů z důvodů souvisejících s jejich konkrétní situací.
Požádat o omezení zpracování svých osobních údajů.
Přenositelnost dat, tj. právo obdržet osobní údaje, které poskytli Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a to i právo na to, aby tyto údaje byly předány jinému správci.
Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Toto právo může být uplatněno kdykoli, nezpůsobí to však nezákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.
Podat stížnost u dozorového úřadu, pokud mají pocit, že zpracování jejich osobních údajů porušuje GDPR.

Zabezpečení osobních údajů
Správce přijímá veškerá přiměřená technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů subjektů údajů. Všechny údaje shromažďované prostřednictvím webového formuláře jsou chráněny prostřednictvím standardních bezpečnostních technologií a postupů.

Používání cookies a sledovacích technologií
Webové stránky Správce využívají cookies a podobné sledovací technologie k analýze trendů, správě webu, sledování pohybů uživatelů na webu a shromažďování demografických informací o naší uživatelské základně jako celku. Uživatelé mohou ovlivnit používání cookies na úrovni svého internetového prohlížeče.

Změny dokumentu o zpracování osobních údajů
Správce si vyhrazuje právo tento dokument kdykoli aktualizovat nebo změnit. V takovém případě bude na webových stránkách umístěna aktuální verze tohoto dokumentu. Doporučujeme Zákazníkům, aby tento dokument pravidelně kontrolovali, aby byli informováni o tom, jak Správce chrání jejich osobní údaje.

Kontaktní informace
Pokud máte jakékoli otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů nebo pokud chcete uplatnit některé ze svých práv, můžete kontaktovat Správce na adrese:

Patos Art s.r.o.
Vršovců 2120/1a, 70900 Ostrava
E-mail: info@patosart.cz

Tímto dokumentem vás Patos Art s.r.o. informuje o zpracování vašich osobních údajů a vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Datum účinnosti dokumentu: 01.06.2021

Tento dokument byl naposledy aktualizován dne: 01.01.2023